Príklad preskúmania, pravidlá písania

Najdôležitejším dňom pre každého študenta jedeň obhajoby diplomovej práce. Okrem záverečnej práce, defenzívnej reči a prezentácie študent potrebuje prehľad, ktorý môže pripraviť jeho vedúci, riaditeľ podniku, v ktorom študent praktizuje, alebo dokonca samotného študenta. Tento materiál opisuje základné požiadavky na písanie recenzií, ako aj príklady písomných recenzií práce.

Prehľad vzoriek

Čo je recenzia?

Prehľad dizertačnej práce (kurzy alebo inéďalšia kvalifikačná práca) je povinný oficiálny dokument, v ktorom recenzent opúšťa prehľad toho, čo bolo prečítané. Tento dokument je potrebný na to, aby študent mohol byť chránený. Zahŕňa mnoho aspektov. Dôležitým príkladom prehľadu práce je práca, v ktorej je okrem záverečného hodnotenia aj zhrnutie práce a jej analýza. Ihneď prieskumník preskúma všetky nedostatky, chyby a poznámky a podrobne ich opisuje objektívnym spôsobom. Je dôležité pochopiť, že veľa závisí od prehľadu. Tento dokument je často rozhodujúci v čase hodnotenia študenta. Dobrá kontrola vytvára dobrý dojem na prijímacej komisii, ktorá môže nakoniec hrať do rúk tých, ktorí pracovali na práci.

Príklad recenzie práce

Kto je recenzent?

Samozrejme, pre kontrolu a hodnotenie projektuštudent by nemal byť mužom z ulice, ale odborníkom v téme, na ktorú sa práca venuje. Recenzent je absolvent, ktorý môže objektívne a nestranne hodnotiť prácu študenta. V ideálnom prípade by to malo robiť najviac nezávislá osoba zvonku, ktorej rozhodnutie nemôže byť ovplyvnené osobným vnímaním a vzťahom s autorom diela. Riaditeľ podniku alebo organizácie sa zvyčajne zaoberá tým, v ktorom študent absolvoval túto prax. V tomto prípade sa preskúmanie uskutoční na osobitnom dokumente organizácie. Recenzent by mal plne vlastniť tému, pochopiť všetky aspekty práce, správne opísať všetky výhody a nevýhody. Okrem iného musí byť samotný dokument správne vypracovaný. Musí existovať potvrdenie vo forme pečate a podpisu hlavy (bez toho bude prehodnotenie neplatné). Veľmi často riaditelia podnikov a učitelia žiadajú študenta, aby napísal a usporiadal dokument samostatne a učiteľ má len vyplniť pečiatku a podpis. Ak je takáto prax dostupná, každý študent by mal byť pripravený napísať recenziu nezávisle. Aby ste to urobili, musíte sa zoznámiť s dobrými príkladmi napísania recenzie a podrobných inštrukcií na jeho návrh.

Príklad napísania recenzie

Všeobecné informácie

Ako napísať recenziu? S príkladom hotových prác, samozrejme, a na zavedených, všeobecne prijatých bodoch. Osobitné problémy s hlavnou časťou preskúmania by nemali vzniknúť. Študent je lepší ako ktokoľvek iný, pozná všetky výhody a nevýhody dizertačnej práce a dokáže ich kvalifikovane opísať.

Mali by sa brať do úvahy tieto dôležité požiadavky na prácu, ktoré sú kontrolované a popísané v prehľade:

 • štruktúrovanie;
 • relevantnosti;
 • jedinečnosť;
 • úplnosť materiálu;
 • registráciu v súlade s požiadavkami GOST.

V záujme uľahčenia vnímania možno preskúmanie rozdeliť na tri hlavné prvky:

 1. Úvod, kde recenzent popíše relevantnosť témy.
 2. Hlavná časť, v ktorej sa aspekty práce, výhody a nevýhody považujú za dôraznejšie (najväčšia časť).
 3. Záver, kde je vyvodený hlavný záver (obsahuje známku a verdikt učiteľa o tom, či má študent právo obhajovať alebo nie).

Je lepšie vyhnúť sa bežným frázam a rôznym klišé. Preskúmanie by malo byť konkrétnejšie a menej vody.

Prehľad diela, príklad

klobúk

Tu je všetko čo najjednoduchšie. Na internete je veľa príkladov recenzií diel umeleckej povahy a inej podobnej práce so špecifickým dizajnom, ale pokiaľ ide o diplom, všetko by malo byť čo najasnecošie.

V hornej časti je napísané slovo "Recenzia", ​​potom téma práce, pozícia a celé meno. autor.

Napríklad, "Review článok" Použitie moderných IT technológií vo výučbe francúzskeho jazyka "kandidáta pedagogických vied, docent cudzích jazykov MVGU Song Olga Petrovna."

Hodnotenie vedeckej novosti a relevantnosti

Akákoľvek vedecká práca je založená na týchto dvochaspekty a sú najdôležitejšie pre prácu študenta. Dôležitosť môže byť použitie nových techník, vytvorenie jedinečného súboru opatrení na odstránenie existujúcich problémov v oblasti činnosti, ktoré sa uvažuje v práci, alebo nový pohľad na bežné veci. Tak či onak, tento okamih by mal byť opísaný v samotnej práci a odzrkadlený v jej preskúmaní. Ak sa osobne venujete kontrole, potom s cieľom zjednodušiť svoju úlohu môžete túto položku nájsť vo svojom záverečnom projekte a parafrázovať ju a urobiť ho prehľadným. Pokiaľ ide o relevantnosť a novosť, stačí napísať 2-3 vety.

Príklady recenzií programu

Stručná analýza obsahu

Príklady prehľadov výhod a rôznych typov prácesú veľmi odlišné. Stručná analýza je ďalším dôležitým bodom, v ktorom sa odvodí hlavná myšlienka celého projektu. Aká bola podstata diela, aký bol jeho účel a aké výsledky autor plánoval dosiahnuť. Okamžite je potrebné zadať informácie o tom, či bol cieľ stanovený autorom dosiahnutý, aké nápady boli realizované počas výskumu.

Napríklad autor vykonal serióznu prácuo štúdiu možností využitia moderných IT technológií pri výučbe francúzskeho jazyka. Boli navrhnuté nové vzdelávacie nástroje, ktoré pomáhajú rozvíjať zručnosti čítania, hovorenia, počúvania a písania. Cieľom bolo vytvoriť súbor cvičení s využitím moderných technológií.

Výhody práce

Existuje mnoho príkladov recenzií programovvýskumu a diplomovej práce učiteľov a riaditeľov rôznych podnikov, kde je tento bod opísaný docela sucho, keďže recenzent nebol s týmto projektom nadšený. Ak má študent napísať vlastnú recenziu, dostane príležitosť správne sa chváliť, opisuje pozitívne aspekty svojho výskumu a jeho výhody v celej svojej sláve. Hlavnou vecou nie je to preháňať, inak dosiahnete, že komisia vás naplní otázky týkajúce sa ochrany a vytvorí mnoho problémov.

Nevýhody kurzu alebo diplomu

A tu môžu začať ťažkosti. V skutočnosti, kto by chcel ohovárať a odrážať nedostatky svojho vlastného projektu? Musí sa ešte urobiť. Objektívne popísať, že problémy a nedostatky sú nepravdepodobné. Lepšie sa spoliehate na tie nedostatky, ktoré váš nadriadený identifikoval. Opýtajte sa nadriadeného alebo vedúceho praxe, ktorí, ak nie, si najlepšie uvedomujú nedostatky vašej kvalifikácie?

Hlavná vec, cítiť linku a nepíšu o sebe nadbytočné. Príliš kritický postoj k sebe môže viesť k zablokovaniu a vôbec k odmietnutiu príležitosti vyjadriť sa k obrane.

Ako napísať recenziu, príklad

Praktická hodnota štúdie

Ak sa pozrieme na príklady písania recenziík diplomovej práci, je nepravdepodobné, že tam nájde túto položku. Zvyčajne je praktická hodnota štúdie uvedená len vtedy, ak ide o otázku práce kandidáta alebo o dizertačnú prácu. Napriek tomu, ak existuje takýto prvok vo vašom projekte, potom to musí byť nevyhnutne povedané. Samozrejme, nestačí uviesť dostupnosť praktickej hodnoty, recenzent je povinný vyjadriť svoju pozíciu a povedať, čo presne môže byť užitočná práca.

ohodnotenie

Hodnotenie práce by malo byť všeobecné a súkromné. To znamená, že recenzent by mal plne oceniť všetku prácu a každú samostatnú kapitolu.

Celkové hodnotenie zahŕňa body ako:správnu konštrukciu a proporcionalitu každej kapitoly a odseku, konzistenciu materiálu, dostupnosť kompetentne zostavených záverov pre každú časť. Prítomnosť profesionálnych výrazov, aplikácií, obrázkov, tabuliek, histogramov a iných vizuálnych akcentov.

Prvá kapitola hodnotí autorov práceposkytuje informácie, dodržiavanie vedeckého štýlu prezentácie, celkovú úroveň gramotnosti. Schopnosť autora jasne formulovať myšlienku a vyjadriť svoj názor na danú tému.

Druhá kapitola hodnotí, do akej hĺbkybola študovaná téma, koľko kvalitatívnej analýzy vykonal autor a aké závery boli výsledkom. Všetky aktivity študenta pri zbere a spracovaní informácií zo zdrojov, štatistiky, interpretácie získaných údajov sú popísané v tomto odseku.

Tretia kapitola popisuje možnosťPraktické uplatnenie odporúčaní, ktoré študent dáva vo svojej práci. Myšlienky, ktoré boli implementované v priebehu pred-diplomovej praxe. Špecifické návrhy a pripravené možnosti ich použitia v reálnom živote a práci. Táto časť môže byť napísaná v druhej kapitole, ak je to praktické.

Navrhovanie recenzie

Ak sa pozriete na príklady recenzií pre štúdium alebo diplomovú prácu, je zrejmé, že vizuálne sú formalizované rovnakým spôsobom ako diplom alebo samotný predmet kurzu. požiadavky:

 • písmo - Times New Roman;
 • veľkosť písma je 14 bodov;
 • okraje stránky - 2 centimetre;
 • hlavičky a päty - číslo stránky v strede v dolnej časti.

príklad

Ako napísať recenziu? Najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, je spoliehať sa na konkrétnu prácu. Nižšie bude navrhnutá jedna vzorka, na ktorej je možné riadiť.

preskúmanie

Na záverečnej kvalifikačnej práci na tému "Používanie IT technológií pri výučbe francúzskeho jazyka" študentka Elizaveta S. Ptitsina.

Význam predloženej práceTo je spôsobené viacerými faktormi. Medzi nimi je potrebné, aby úrovne vzdelania nových požiadaviek, ktoré sú priradené k absolventov a všadeprítomnosť IT technológie ovplyvňujú rôzne oblasti života.

Ptitsina E.V. spracovala širokú škálu informácií vrátane vedeckých prác a učebných pomôcok. Metodologické a teoretické základy sú na vysokej úrovni. Informácie prezentované v práci majú jasnú sekvenciu, štruktúrovanú a prezentovanú v súlade s vedeckým štýlom. Objem práce je 97 strán, z toho 4 aplikácie, 7 výkresov, 2 tabuľky a 5 diagramov.

Prečítajte si, ako napísať príklad

V prvej kapitole autor urobil hlboké a podrobnéAnalýza teoretických informácií o vybranej téme. Podrobne sa uvádza samotný koncept IT technológií, hlavné aspekty a problémy vyučovania francúzskeho jazyka. Vymedzujú sa ciele práce a metodika analýzy efektívnosti využívania informačných technológií vo vzdelávaní.

V druhej kapitole sú uvedené špecifické črtystredná škola. Autor uvádza charakteristiku práce školy a navrhuje experiment s cieľom určiť účinnosť navrhovaného vzdelávacieho programu. Použité nástroje boli použité v praxi. S využitím moderných IT technológií bol pripravený súbor hodín. Autor vykonal analýzu vykonanej práce a poskytol špecifické údaje o zvyšovaní efektívnosti vzdelávania pomocou IT technológií.

Študent preukázal schopnosť správne prezentovaťich myšlienky. Závery sú platné a môžu byť použité v praxi. Vážne chyby v diele neboli nájdené. Vyrába sa v súlade s požiadavkami GOST. Odporúčané skóre je "vynikajúce".

Tento príklad recenzie práce (kurz alebo diplom) je mierne zjednodušený, ale môže byť použitý spolu s podrobnejšími hodnoteniami.

Pred zápisom je potrebné znova prečítaťs absolvovaním práce. Skontrolujte, či to vyhovuje. Prečítajte si niekoľko príkladov recenzií dizertačnej práce. V dôsledku kontroly musíte znova skontrolovať jedinečnosť projektu a niekoľkokrát si prečítať dokončený prehľad.</ span </ p>

Súvisiace správy